Reklamacje

REKLAMACJE

1. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia otrzymanych materiałów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności powinien niezwłocznie (nie później niż 3 dni po odebraniu przesyłki), powiadomić wykonawcę pisemnie (listem poleconym, pocztą e-mail). Wysyłając wiadomość e-mail z reklamacją, Zamawiający powinien zażądać potwierdzenia przeczytania wiadomości oraz umieszczenia w tytule zamówienia ID zamówienia, którego tyczy się reklamacja.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny przy obecności dostawcy i niezwłocznie powiadomić o tym telefonicznie następnie pisemnie Drukarnię. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

3. W przypadku uznania reklamacji:

- zamawiający zobowiązany jest odesłać cały towar

- wykonawca zobowiązany jest poprawić wadliwy towar i dostarczyć zamawiającemu na swój koszt w terminie 7-10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zwrotu.

4. Reklamacja niezgodności kolorów nie będzie rozpatrywana jeżeli przed realizacją zamówienia nie zostały dostarczone wydruki próbne Proof, Cromalin, Mach Print itp.

5. Zwrot zapłaty może nastąpić jedynie po uznaniu reklamacji i zwróceniu całości nakładu. Zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.

6. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.